Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 26-06-2020 Lượt xem 3315

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thăng Long trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

• Thời gian tổ chức: từ ngày 27/3/2020 đến ngày 06/4/2020.

• Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2020.

• Nội dung chính lấy ý kiến Cổ đông: 

 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

 2. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty cho năm 2019 và báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2019;

 3. Thông qua giải trình cổ tức hàng năm cho năm 2019;

 4.  Thông qua ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2020;

5. Thông qua thù lao cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2020;

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

7. Bầu thành viên mới của HĐQT và BKS;

8.  Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

- Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định thù lao cho Giám đốc Marketing.

- Giao cho HĐQT tiến hành nghiên cứu khả thi về việc thay đổi hoạt động kinh doanh của TLCC.

 Tài liệu liên quan về Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty sẽ được gửi bằng thư/thư điện tử tới cho các Cổ đông từ ngày 20/03/2020.

• Ý kiến góp ý:

Để công tác chuẩn bị lấy ý kiến Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi đóng góp ý kiến bằng văn bản (nếu có) chậm nhất vào 17h ngày 20/3/2020 bằng việc gửi văn bản thông qua thư chuyển phát hoặc thư điện tử hoặc fax theo địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long, văn phòng Hà Nội, địa chỉ Tầng 7, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam hoặc Fax số 024.3562 2719.

Trân trọng,

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

SONI ASRUL SANI

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo