Kết quả chào hàng /Result of offering

Kết quả chào hàng - Result of offering PR 10516 Túi lọc bụi - Filter bag

Ngày 23-03-2022 Lượt xem 419

Kết quả chào hàng - Result of offering PR 10516 Túi lọc bụi - Filter bag

CÔNG TY CP XI MĂNG THĂNG LONG

THANG LONG CEMENT J.S.C

---------------

 

Quang Ninh, 23/03/2022

 

THÔNG BÁO /NOTIFICATION

Kết quả chào giá cạnh tranh / Competitive offering results

Đơn hàng PR/order PR: 10516

Mô tả đơn hàng /PR description: Túi lọc bụi /Filter bag

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long thông báo kế quả chào giá cạnh tranh đơn hàng trên với những nội dung như sau: / Thang Long Cement Joint Stock Company announced the results of competitive bidding for the above order with the following contents:

  1. Tên nhà cung cấp được phê duyệt và nội dung kết quả chào giá /Name of approved supplier and bidding result content:
  • Tên nhà cung cấp /winner Supplier name: Neway
  • Địa chỉ /Address: Vietnam
  • Giá trị kết quả chào giá cạnh tranh cuối cùng (đã đàm phán, chưa bao gồm VAT) / The value of the final competitive bidding result (negotiated exclude VAT): 90.000.000 vnd
  1. Danh sách nhà cung cấp không được chọn và tóm tắt lý do / List of suppliers not selected and a summary of the reason:

STT/No.

DS nhà cung cấp không được chọn

/ List of suppliers not selected

Lý do / reason

 

1

Tahaco

The price is higher

2

GIS

The price is higher

3

Tieu Diem

The price is higher

4

Quang Tien

The price is higher

5

Toan Phat

The price is higher

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long thông báo đến các nhà cung cấp tham gia chào giá được biết và xin chân thành cám ơn các đối tác đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục chào giá trong các đơn hàng khác.

/ Thang Long Cement J.S.C informs the suppliers participating in the bid to know and sincerely thank the partners who have cooperated with us during the past time and will continue to bid with the other orders.

        ĐẠI DIỆN CTCP XI MĂNG THĂNG LONG

/REPRESENTATIVE THANG LONG CEMENT JSC

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo