Kết quả chào hàng /Result of offering

Kết quả chào hàng - Result of offering PR 10793 Xích cào /Reclaimer chain

Ngày 27-04-2022 Lượt xem 1011

Kết quả chào hàng - Result of offering PR 10793  Xích cào /Reclaimer chain

CÔNG TY CP XI MĂNG THĂNG LONG

THANG LONG CEMENT J.S.C

---------------

 

Quang Ninh, 27/04/2022

 

THÔNG BÁO /NOTIFICATION

Kết quả chào giá cạnh tranh / Competitive offering results

Đơn hàng PR/order PR: 10793

Xích cào /Reclaimer chain

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long thông báo kế quả chào giá cạnh tranh đơn hàng trên với những nội dung như sau: / Thang Long Cement Joint Stock Company announced the results of competitive bidding for the above order with the following contents:

  1. Tên nhà cung cấp được phê duyệt và nội dung kết quả chào giá /Name of approved supplier and bidding result content:
  • Tên nhà cung cấp /winner Supplier name: ARK
  • Địa chỉ /Address: Ấn Độ
  • Giá trị kết quả chào giá cạnh tranh cuối cùng (đã đàm phán) / The value of the final competitive bidding result (negotiated ): 5.900 USD (174.000.000 vnd include VAT)
  1. Danh sách nhà cung cấp không được chọn và tóm tắt lý do / List of suppliers not selected and a summary of the reason:

STT/No.

DS nhà cung cấp không được chọn

/ List of suppliers not selected

Lý do / reason

 

1

Lê Thương

The price is higher

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long thông báo đến các nhà cung cấp tham gia chào giá được biết và xin chân thành cám ơn các đối tác đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục chào giá trong các đơn hàng khác.

/ Thang Long Cement J.S.C informs the suppliers participating in the bid to know and sincerely thank the partners who have cooperated with us during the past time and will continue to bid with the other orders.

        ĐẠI DIỆN CTCP XI MĂNG THĂNG LONG

/REPRESENTATIVE THANG LONG CEMENT JSC

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo