Cung ứng

Gói thầu dịch vụ tư vấn của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng An Phú

Ngày 13-04-2022 Lượt xem 255

Gói thầu dịch vụ tư vấn của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng An Phú

AN PHU CEMENT J.S.C                               Quang Ninh, April 13, 2022

No: 01/TT/APCC/2022

 

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG

Gói thầu dịch vụ tư vấn của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng An Phú

DOWNLOAD PDF FILE RFQ HERE

 Kính gửi:   Quý Công ty

 Hiện nay Công ty Cổ phần Xi măng An Phú (APCC) đang mời thầu các công ty tham gia chào giá cạnh tranh Gói thầu dịch vụ tư vấn của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng An Phú. Chúng tôi được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý công ty chào giá tốt nhất theo các nội dung được nêu trong: Chi tiết file đính kèm.

Sau đây là một số thông tin cần biết về gói thầu này:

  1. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng An Phú (APCC)
  2. Chúng tôi mời các nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh với nội dung công việc bao gồm:
  1. Giai đoạn 1: chi tiết trong file đính kèm

Thời hạn hoàn thành tất cả công việc giai đoạn 1 (cho đến khi có bản trình bày và báo cáo cuối cùng): tối đa 70 ngày làm việc.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 và được sự đồng ý của các Cổ đông APCC, APCC sẽ gửi công văn chính thức tới nhà thầu để bắt đầu giai đoạn 2.

  1. Giai đoạn 2: chi tiết trong file đính kèm

Thời hạn hoàn thành tất cả công việc giai đoạn 2 (cho đến khi có bản trình bày và báo cáo cuối cùng): tối đa 130 ngày làm việc.

  1. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày làm việc kể từ ngày đóng thầu
  2. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá:

- Nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử email hoặc fax về địa chỉ sau:

   + Văn phòng Công ty Cổ phẩn Xi măng An Phú, Tầng 7, tòa nhà Geleximco, 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

 + ĐT: 0241 356 22720; Fax: 241 35622719, Email: anphucement@gmail.com

      (Hoặc nhà thầu có thể gửi báo giá đến Địa chỉ nhận 2:

      + Phòng mua hàng, Công ty CP Xi măng Thăng Long, Xã Lê Lợi, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

     + Tel: 0934 270404 (Mr. Mạnh), email: manhhv@sig.id )

- Thời hạn cuối cùng nhận báo giá: không muộn hơn 16 giờ ngày 04/05/2022.

    Trân trọng.

REQUEST FOR QUOTATION

Bidding package for consulting services of An Phu cement plant construction investment project

 Dear company

 Currently, An Phu Cement Joint Stock Company (APCC) is inviting bids from companies to participate in competitive bidding packages for consulting services of the An Phu Cement Plant Construction Investment Project. We know that your company is a capable and experienced unit in this field.

Hereby, we respectfully invite you to offer the best price according to the contents stated in the attached file: DOWNLOAD PDF FILE RFQ HERE

Here are some things to know about this contract:

1. Investor's name: An Phu Cement Joint Stock Company (APCC)

2. We invite contractors to bid competitively with job contents including:

a. Stage 1: details in attached file

Time limit for completing all Stage 1st  work (until the final presentation and report is available): up to 70 working days.

After the end of Stage 1 and the consent of APCC Shareholders, APCC will send an official dispatch to the contractor to start Stage 2nd .

b. Stage 2: details in attached file

Time limit for completion of all Stage 2nd  work (until final presentation and report is available): up to 130 working days.

c. Quotation validity period: 60 working days from the date of bid closing

d. Submit, receive, evaluate quotes:

- Bidders must submit quotation directly or by post, email or fax to the following address:

+ Office of An Phu Cement Joint Stock Company, 7th floor, Geleximco building, 36 Hoang Cau street, O Cho Dua ward, Dong Da district, Hanoi.

+ Tel: 0241 356 22720; Fax: 241 35622719, Email: anphucement@gmail.com

(Or contractors can send quotes to Receiving Address:

+ Purchasing Department, Thang Long Cement Joint Stock Company, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province

      + Tel: 0934 270404 (Mr. Manh), email: manhhv@sig.id )

- Deadline to receive quotation: no later than 16 o'clock on May 4th 2022.

 Best regards.

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo