Cung ứng

Đơn hàng PR 12919 Cung cấp bộ nguồn - Power supply

Ngày 17-08-2023 Lượt xem 246

Đơn hàng PR 12919 Cung cấp bộ nguồn - Power supply

THANG LONG CEMENT J.S.C                                         Quang Ninh, 17/08/2023

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG

 Đơn hàng PR 12919  “Cung cấp Bộ nguồn"

Chi tiết file đính kèm 1 /Attachment file 1

 Kính gửi:   Quý Công ty

 Hiện nay Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long (XMTL) có kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ sửa chữa (chi tiết theo file đính kèm). Chúng tôi được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long trân trọng kính mời Quý công ty chào giá tốt nhất theo các nội dung sau:

1. Phạm vi cung cấp và đặc tính kỹ thuật: theo file đính kèm phía trên trang này

2.  Các nội dung yêu cầu trong Hồ sơ chào giá:

- Đơn giá, Thuế VAT, Tổng tiền VNĐ

- Nêu tên hãng, nước sản xuất (Nêu rõ CO/CQ bản gốc hay bản sao công chứng nhà nước)

- Yêu cầu nhà thầu chào rõ các thông số về vật liệu, độ cứng, phương pháp đúc, rèn...

- Thời gian giao hàng và thời gian bảo hành

- Đính kèm tài liệu kỹ thuật, bản vẽ của nhà cung cấp (nếu có)

- Điều khoản thanh toán

- Địa điểm giao hàng: Giao tận Kho của Nhà máy Xi măng Thăng Long

 (PHẦN SỐ LƯỢNG: LƯU Ý BỎ 3 SỐ '0' CUỐI, SAU DẤU ',')

3.  Hiệu lực Hồ sơ chào giá: ít nhất 60 ngày kể từ ngày chào giá.

4.  Hạn nộp Hồ sơ chào giá: đề nghị ký đóng dấu và gửi Hồ sơ chào giá bằng reply all email, tiêu đề ghi rõ tên Nhà thầu và số PR Đơn hàng chào giá về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 07/09/2023:

Purchasing.mp@sig.id

Huonghm@sig.id

Rogam.saba@sig.id

 Quý công ty có thể liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ đơn hàng:

  • Bộ phận Thiết bị phụ tùng, Phòng Kế hoạch Cung ứng và Kho - Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Địa chỉ: Xã Lê Lợi, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 203.3542887    Fax: 203.3691326          

Mrs. Hương: 0934 205845

  • Mr. Rogam: 0839 366609 (+zalo)
  • Hoặc: Mr. Mạnh: 0934 270404 (+zalo)

      Trân trọng.                                                                                                                     

 REQUEST FOR QUOTATION

  PR 12919 “Supply Power supply"

  Dear:   Company

 Currently, Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC) plans to buy goods for repair (details are attached in the attached file). We know that your company is a partner of competence and experience in this field.

Hereby, Thang Long Cement Joint Stock Company would like to invite our company to offer the best price according to the following contents.

1. Scope of supply and specifications: as per the above-attached file on the top of this page

2. Requested contents in the Bidding Documents:

- Unit price, VAT, Amount

- Please mention the name of the manufacturer, and country of origin (Please state the original CO / CQ or certified copy)

- Please clearly state the parameters of the material, hardness, and casting method...

- Delivery time and warranty period.

- Attach technical documents, and drawings (if any)

- Terms of payment

- Delivery location: Deliver to the Warehouse of Thang Long Cement Plant

  (QUANTITY PART: NOTE REMOVE 3 '0' LAST, AFTER SEAL ',')

3. Validity of Bidding Documents: at least 60 days from the date of bidding.

4. Deadline for submission of Bidding Documents: Please sign/stamp and send the quotation Documents by reply-all emails, clearly stating the name of the Bidder and the PR number to the following address before 17h on 07/09/2023:

Purchasing.mp@sig.id

Huonghm@sig.id

Rogam.saba@sig.id

You can contact us to know detail about this order's progress:

  • Spare part or raw material section, Procurement – Thang Long Cement Company

Address: Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province

Phone: 203.3542887   Fax: 203.3691326      

Mrs. Hương: 0934 205845

  • Mr. Rogam: 0839 366609 (+zalo)
  • Or Mr. Mạnh: 0934 270404 (+zalo)

  Regards.

Gọi ngay: +84387788989
SMS: +84387788989 Chat Zalo