Cung ứng

Đơn hàng PR 12727 Cung cấp dịch vụ Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo ống khói - Verification and Calibration measuring device the chimney

Ngày 13-07-2023 Lượt xem 341

Đơn hàng PR 12727 Cung cấp dịch vụ Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo ống khói - Verification and Calibration measuring device the chimney

THANG LONG CEMENT J.S.C                                         Quang Ninh, 13/07/2023

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG

 Đơn hàng PR 12727 “Cung cấp dịch vụ Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo ống khói”

 Chi tiết file đính kèm 1 /Attachment file 1

 Kính gửi:   Quý Công ty

 Hiện nay Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long (XMTL) có kế hoạch mua dịch vụ (chi tiết theo file đính kèm). Chúng tôi được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long trân trọng kính mời Quý công ty chào giá tốt nhất theo các nội dung sau:

1.             Phạm vi cung cấp và đặc tính kỹ thuật: theo file đính kèm phía trên trang này

2.             Các nội dung yêu cầu trong Hồ sơ chào giá:

- Đơn giá, Thuế VAT, Tổng tiền VNĐ

- Thời gian thực hiện và thời gian bảo hành

- Đính kèm tài liệu kỹ thuật, bản vẽ của nhà cung cấp (nếu có)

- Điều khoản thanh toán

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Xi măng Thăng Long

 (PHẦN SỐ LƯỢNG: LƯU Ý BỎ 3 SỐ '0' CUỐI, SAU DẤU ',')

3.            Hiệu lực Hồ sơ chào giá: ít nhất 60 ngày kể từ ngày chào giá.

4.            Hạn nộp Hồ sơ chào giá: đề nghị ký đóng dấu và gửi Hồ sơ chào giá bằng reply all email, tiêu đề ghi rõ tên Nhà thầu và số PR Đơn hàng chào giá về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 03/08/2023:

Purchasing.mp@sig.id

Nhungdt@sig.id

Hienntt@sig.id

Rogam.saba@sig.id

 Quý công ty có thể liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ đơn hàng:

  • Bộ phận Nguyên nhiên liệu-Dịch vụ, Phòng Kế hoạch Cung ứng và Kho - Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Địa chỉ: Xã Lê Lợi, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 203.3542887    Fax: 203.3691326          

Mrs. Nhung: 0914821788

  • Hoặc: Mr. Mạnh: 0934 270404 (+zalo)
  • Rogam: 0839366609

      Trân trọng.

                                                                                                                                    

 REQUEST FOR QUOTATION

  PR 12727 “Supply service Verification and Calibration measuring device the chimney”

  Dear:   Company

 Currently, Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC) plans to buy a service (details are attached in the attached file). We know that your company is a partner of competence and experience in this field.

Hereby, Thang Long Cement Joint Stock Company would like to invite our company to offer the best price according to the following contents.

1. Scope of supply and specifications: as per the above-attached file on the top of this page

2. Requested contents in the Bidding Documents:

- Unit price, VAT, Amount

- Delivery time and warranty period.

- Attach technical documents, drawings (if any)

- Terms of payment

- Location: Thang Long Cement Plant

  (QUANTITY PART: NOTE REMOVE 3 '0' LAST, AFTER SEAL ',')

3. Validity of Bidding Documents: at least 60 days from the date of bidding.

4. Deadline for submission of Bidding Documents: Please sign/stamp and send the quotation Documents by reply-all email, clearly stating the name of the Bidder and the PR number to the following address before 17h on 03/08/2023:

Purchasing.mp@sig.id

Nhungdt@sig.id

Hienntt@sig.id

Rogam.saba@sig.id

You can contact us to know detail about this order's progress:

  • Raw material and service section, Procurement – Thang Long Cement Company

Address: Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province

Phone: 203.3542887   Fax: 203.3691326      

Mrs. Nhung: 0914821788

  • Or: Mr. Manh: 0934 270404 (+zalo)
  • Mrs. Anh: 0912009528
  • Mr. Rogam: 0839366609

  Regard.

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo