Cung ứng

 Đơn hàng PR 11656 Cung cấp Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe tải cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Ngày 05-12-2021 Lượt xem 371

 Đơn hàng PR 11656 Cung cấp Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe tải cho Nhà máy xi măng Thăng Long

 

THANG LONG CEMENT J.S.C                                         Quang Ninh, 5/12/2021

THƯ MỜI THAM GIA CHÀO HÀNG

 Đơn hàng PR 11656 Cung cấp Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe tải cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Danh sách file đính kèm/ Attachments

1.  Yêu cầu chào giá/ RFQ

Kính gửi:   Quý Công ty

 Hiện nay Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long (XMTL) có kế hoạch mua sắm dịch vụ phục vụ sửa chữa (chi tiết theo file đính kèm). Chúng tôi được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long trân trọng kính mời Quý công ty chào giá tốt nhất theo các nội dung sau:

1.             Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật: theo file đính kèm phía trên trang này

2.             Các nội dung yêu cầu trong Hồ sơ chào giá:

- Đơn giá, 10% Thuế VAT, Tổng tiền VNĐ

- Chi tiết phương án thực hiện

- Điều khoản thanh toán

3.            Hiệu lực Hồ sơ chào giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

4.            Hạn nộp Hồ sơ chào giá: đề nghị ký đóng dấu và gửi Hồ sơ chào giá bằng reply all email, tiêu đề ghi rõ tên Nhà thầu và số PR Đơn hàng chào giá về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 20/12/2021:

Purchasing.mp@sig.id

Minhlt@sig.id

Nhungdt@sig.id

 Quý công ty có thể liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về tiến độ đơn hàng:

  • Bộ phận Nguyên nhiên liệu-Dịch vụ, Phòng Kế hoạch Cung ứng và Kho - Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Địa chỉ: Xã Lê Lợi,  TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 203.3542887    Fax: 203.3691326          

  • Mrs. Nhung: 0914 821788
  • Hoặc: Mr. Mạnh: 0934 270404 (+zalo)

      Trân trọng.

REQUEST FOR QUOTATION

  PR 11656 Supply service Repair and Maintain trucks for TLCC

  Dear:   Company

 Currently Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC) plans to buy service for repair (details are attached in the attached file). We know that your company is a partner of competence and experience in this field.

Hereby, Thang Long Cement Joint Stock Company would like to invite our company to offer the best price according to the following contents.

1. Scope of supply and specifications: as per the attached file:

2. Requested contents in the Bidding Documents:

- Unit price, 10% VAT, Amount

- Please mention to your method, Terms of payment for this works

3. Deadline for submission of Bidding Documents: Please sign/stamp and send the quotation Documents by reply all email, clearly stating the name of the Bidder and the PR number to the following address before 17h on 20/12/2021:

Purchasing.mp@sig.id

Minhlt@sig.id

Nhungdt@sig.id

You can contact to know detail about this order progress:

  • Service and raw material section, Procurement – Thang Long Cement Company

Address: Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province

Phone: 203.3542887   Fax: 203.3691326      

  • Mrs. Nhung: 0914 821788
  • Or: Mr. Mạnh: 0934 270404 (+zalo)

  Regards.

 

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo