Skip navigation

Clinker Poolăng Cpc50

Sản phẩm clinker CPC50 của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long luôn đảm bảo kết hạt chắc, có màu xám, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7024:2002.

Bảng các tiêu chuẩn chất lượng Clinker Thăng Long như sau

STT       Tên chỉ tiêu Giá trị          
I Thành phần hóa học  
1 Hàm lượng SiO2 20 ÷ 23 %
2 Hàm lượng Al2O3 4 ÷ 6 %
3 Hàm lượng Fe2O3 2.5 ÷ 3.5 %
4 Hàm lượng CaO 65 ÷ 68 %
5 Hàm lượng MgO ≤ 1,5%
6 Lượng cặn không tan, không lớn hơn 0,75%
7 Hàm lượng vôi tự do (CaOtd), không lớn hơn 1,5%
8 Hàm lượng kiềm tương đương (Na2Otd) ≤1,0 %
9 Mất khi nung (MKN), không lớn hơn 1%
II Hoạt tính cường độ (kiểm tra khi cần):                     
 
1 3 ngày ± 45 phút > 32 N/mm2
2 28 ngày ± 8 giờ > 60N/mm2
III Các điều kiện khác:  
1 Màu sắc:
Xanh xám              
2

Cỡ hạt:

- Nhỏ hơn 1mm, không lớn hơn

- Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm

 

10

≥ 50

3 Độ ẩm ≤1 %
4            Hệ số nghiền ≥ 1,2