Skip navigation

Văn hóa công ty

Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình phát triển của Công ty, ngay từ khi thành lập Xi măng Thăng Long đã chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp với bản sắc riêng của Xi măng Thăng Long. Những giá trị được xem là cốt lõi của văn hóa công ty là: liên tục cải tiến chất lượng và thực hiện hoàn hảo tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ - Săn sóc, giữ gìn – Sẵn sàng, kỷ luật).

“Quy ước văn hóa” là thành quả, tâm huyết của toàn thể Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ - nhân viên Xi măng Thăng Long xây dựng lên, được phổ biến và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Khẩu hiệu “tất cả vì ngôi nhà chung thân yêu” là tâm niệm và là niềm tự hào của mỗi con người Thăng Long

Nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của Xi măng Thăng Long được thể hiện:

• Tôn trọng và luôn sẵn sàng hợp tác với khách hàng, bạn hàng

• Phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo

• Tự tin, trung thực, luôn mang lại niềm tin cho khách hàng