Skip navigation
Photo

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung sau:

•    Thời gian khai mạc Đại hội: 09:00 sáng, ngày 23 tháng 3năm 2018.
•    Địa điểm tổ chức: Phòng họp Đại hội đồng Cổ đông, Công ty cổ phần xi măng Thăng Long, Tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
•    Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2018.
•    Nội dung chính chương trình Đại hội:
1.    Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
2.    Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của công ty cho năm 2017 và báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2017;
3.    Thông qua giải trình  cổ tức hàng năm cho năm 2017;
4.     Thông qua ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2018;
5.    Thông qua thù lao cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2018;
6.    Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
7.     Thông qua các vấn đề khác

•    Qúy cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
- Giấy CMND/ Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
- Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.
•    Đăng ký tham dự Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến hoặc xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 17h ngày 20/3/2018 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần xi măng Thăng Long, văn phòng Hà Nội, địa chỉ Tầng 7, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  hoặc Fax số 024.3562271.
Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN TIỀN
(Đã ký và đóng dấu)