Skip navigation

Công bố thông tin

Lợi nhuận sau thuế cổ đông   Tải về

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 24%, đạt trên 959 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt mức 5.011 đồng, tăng 22% so với cùng kỳ