Skip navigation
Photo
Video

MUA HÀNG

Công suất sản phẩm

Công suất: 2,3 triệu tấn xi măng/ năm

Sản phẩm chính: xi măng bao PCB40; xi măng rời PCB40 và Clinker Cp50

 

Mua hàng tuần 3 tháng 06 năm 2019   Tải về

Mua hàng tuần 1 tháng 06 năm 2019   Tải về

Mua hàng tuần 2 tháng 5 năm 2019   Tải về

Mua hàng tuần 3 tháng 5 năm 2019   Tải về

Mua hàng tuần 4 tháng 05 năm 2019   Tải về