Skip navigation
Photo
Video

Cam kết môi trường

 

Ngay từ giai đoạn đầu mới xây dựng, Công ty CP Xi măng Thăng Long đã chú trọng đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại, tiên tiến nhằm giảm thiểu tối đa khói, bụi thải ra môi trường. Đồng thời, đầu tư mua các thiết bị chuyên dụng xử lý các nguồn gây ô nhiễm để hạn chế khí thải, giảm tiếng ồn, quản lý chất thải rắn và tái sử dụng nước thải.

Đặc biệt là một hệ thống giám sát nồng độ bụi phát thải được lắp đặt tại lò nung Clinker, trong trường hợp lượng khí thải lớn hơn chỉ số cho phép thì là nung sẽ tạm ngừng hoạt động.

Năm 2012, Công ty đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 do Quacert đánh giá và cấp chứng nhận.

Đối với Xi măng Thăng Long, hành động bảo vệ môi trường nghĩa là sự không ngừng chú ý đến:

-  Tuân thủ pháp luật hiện hành và các quy định liên quan đến sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Xi măng Thăng Long
-  Áp dụng và duy trì thường xuyên hệ thống quản lý môi trường. Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường đến mức tối ưu
-  Kiểm soát tốt nhất các khía cạnh môi trường có ý nghĩa xảy ra trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.
- Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn lao động cho toàn bộ công nhân viên của công ty.
-  Chính sách môi trường được truyền đạt và phổ biến tới các bên hữu quan để cùng phối hợp thực hiện
-  Thực hiện các chương trình quản lý chất thải: tái sử dụng, tái chế và áp dụng phương pháp an toàn, ý thức để vứt bỏ tất cả chất thải phát sinh.